© Stichting Vrienden Randmeerconcerten. Datum 2022-07-21
Vrienden Randmeerconcerten

Verantwoording ANBI

De naam van de stichting is Stichting Vrienden Randmeerconcerten Vestigingsplaats: Putten Fiscaal nummer: 816253717 Contactgegevens: de heer Wout Wouters Nieuwe Laaklaan 9 3881 MH Putten Tel. 06 51 55 72 73 E-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl Bestuurssamenstelling voorzitter Rita Weijens lid Irene Keizer penningmeester Wout Wouters De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Doelstelling en beleidsplan De stichting heeft ten doel het geven van financiële ondersteuning aan de Stichting Randmeerconcerten. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. Het werven van sponsors b. Het verkrijgen van schenkingen, erfstellingen, legaten en andere baten c. Het beheren van sponsorgelden d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn Jaarstukken 2017/18 Jaarstukken 2018/19 Jaarstukken 2019/20 Jaarstukken 2020/21 Jaarstukken 2021/22 (nog te plaatsen) Toelichting jaarstukken vanaf 2016/17